Dr. Gerd Baumgarten

Phone +49 (0) 38293 68 123
Fax +49 (0) 38293 68 50
E-mail baumgarten@_we_dont_like_spam_iap-kborn.de
Department Optische Sondierungen und Höhenforschungsraketen
Academic Degree Dr. rer. nat, Diplom-Physiker
Research Topics/Functions

Systementwicklung
- Empfangsteleskope ( 1.8.m )
- Optische Entwicklung: Spektrale Analyse, Optronik
- DoRIS Windlidar

Links www.gerd-baumgarten.de

back to employee list