Dr. Josef Höffner

Phone +49 (0) 38293 68 130
Fax +49 (0) 38293 68 50
E-mail hoeffner@_we_dont_like_spam_iap-kborn.de
Department Optische Sondierungen und Höhenforschungsraketen
Academic Degree Dr. rer. nat., Diplom-Physiker
Research Topics/Functions
  • Metallatomschichten (Lidarmessungen)

back to employee list