Dr. Peter Hoffmann

Phone +49 (0) 38293 68 220
Fax +49 (0) 38293 68 50
E-mail hoffmann@_we_dont_like_spam_iap-kborn.de
Department Radarsondierungen
Academic Degree Diplom Mathematiker (im Ruhestand)
Research Topics/Functions
  • Mesosphärische Windfelder und Gezeiten (Radarbeobachtungen)

back to employee list